Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


LEHOTY KONTROL

KATEGÓRIE VOZIDIEL A LEHOTY TECHNICKÝCH KONTROL


Podľa Prílohy č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z.z..


ZÁKLADNÉ KATEGÓRIE VOZIDIEL :

L-motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky
M-motorové vozidlá používané na prepravu osôb
N-motorové vozidlá používané na prepravu nákladu
O-prípojné vozidlá
T-kolesové traktory
C-pásové traktory
R-prípojné vozidlá traktorov
S-traktormi ťahané vymeniteľnéstroje
P-pracovné stroje
V-ostatné vozidlá,ktoré sa nedajú zaradiť do uvedených kategórií

LEHOTY PRAVIDELNÝCH TECHNICKÝCH KONTROL PODĽA  KATEGÓRIÍ  :

Pravidelnej kontrole podlieha vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a je v trvalej prevádzke
- kategórie L1 a L2 v lehote 4 rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách,
- kategórie L3, L4, L5,L6,L7, M1, N1, O1, a O2 v lehote 4 rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v   dvojročných lehotách,

- nové od 1. 11. 2007 kategórie M3 staršie ako 8 rokov - TK platná 6 mesiacov !!!
- kategórie M2, M3, N2, N3, O3 a O4, vozidlo používané na zdravotnícku záchranú službu, banskú záchranú službu poruchovú službu plynárenských zariadení, vozidlo používané na taxislužbu, vozidlo požičovne automobilov a vozidlo autoškoly schválené na cvičné účely v lehote 1 rok po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
- kategórie T ,R  v lehote 4 rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách.

Vyhláška č. 578/2006 Z.z., § 47 určuje podrobnosti k lehotám  

POZOR !!!

Malé motocykle L1,L2 podliehajú technickej kontrole od 1.7.2008.

TraktoryT a prípojné vozidlá traktorov R povinná TK a EK  od 1.1.2009

Posunutý termín - viď. vyhláška  MDPT č. 48/2008 Z. z. platná od 15. 2. 2008 !!!

Technická kontrola administratívna  sa vykonáva mimo lehôt  na žiadosť držiteľa vozidla na účel vydania Protokolu o  technickej kontrole, Osvedčenia o technickej  kontrole a nalepenia vyznačenej kontrolnej nálepky v čiastočnom rozsahu technickej kontroly pravidelnej:

a)  ak odo dňa prvého prihlásenia do evidencie neuplynula stanovená lehota pre príslušnú kategóriu vozidla na vykonanie technickej kontroly pravidelnej  / nie je povinná , zákon č. 310/2005 Z.z. /

b)  ak sa počas platnosti technickej kontroly pravidelnej  uskutočnilo prehlásenie vozidla do evidencie v inom okrese,

c)  ak pri technickej kontrole  pred schválením  jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách vozidla  nebolo vydané  Osvedčenie o technickej kontrole a a/alebo vyznačená (perforovaná) kontrolná nálepka,

d)  ak sa počas platnosti technickej kontroly  poškodí, stratí alebo odcudzí vyznačený Protokol o technickej kontrole vozidla , alebo Osvedčenie o technickej kontrole , alebo vyznačená (perforovaná) kontrolná nálepka nalepená na vnútornú časť čelného skla pri motorových vozidlách alebo  na zadnej pevnej časti prípojného vozidla .

 Administratívnu kontrolu technického stavu vozidla bodu  a) možno vykonať v ktorejkoľvek na príslušnú kontrolu (podľa kategórie

vozidla) oprávnenej stanici technickej kontroly v Slovenskej republike podľa voľby držiteľa vozidla.

 Administratívna kontrola technického stavu vozidla podľa bodu  b) a c) sa vykoná:

a)  v ktorejkoľvek na príslušnú kontrolu oprávnenej stanici technickej kontroly podľa voľby držiteľa vozidla na základe predloženého Protokolu o technickej kontrole  alebo Protokolu o technickej kontrole pred schválením ...alebo Osvedčenia o technickej kontrole