Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ROZSAH KONTROL

Zákon 725/2004 Z.z., platný od 1. 3. 2005 , § 21 odst. 1:

Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách, je povinný

a) udržiavať vozidlo v riadnom technickom stave podľa pokynov na obsluhu a údržbu dané výrobcom

b)v ustanovených lehotách  bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole   pravidelnej

/všetko o technických kontrolách na stránke poverenej organizácie , otázky -odpovede, potrebné informácie : www.testek.sk

 

Pravidelná technická  kontrola
sa vykonáva v rozsahu overenia
a/ dokladov
b/ stavu a činností mechanizmov a zariadení vozidla, jeho súčastí, výstroja a výbavy z hľadiska plnenia ustanovených podmienok
Zvláštna technická kontrola sa vykonáva mimo lehôt na žiadosť držiteľa vozidla alebo orgánov štátnej správy v plnom alebo v čiastočnom rozsahu pravidelnej technickej kontroly. Rozsah tejto kontroly si môže každý zákazník určiť individuálne/napr. kontrola brzdovej sústavy a riadenia a pod. /

Pri pravidelnejtechnickej  kontrole a technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia sa opakovaná technická  kontrola vykonáva v rozsahu overenia odstránenia zistených chýb do 30 dní odo dňa vykonania predchádzajúcej technickej kontroly v ostatných prípadoch sa musí vykonať v plnom rozsahu.

Administratívna technická  kontrola
sa vykonáva mimo lehôt na žiadosť držiteľa vozidla na účel vydania Protokolu o technickej kontrole , Osvedčenia o technickej kontrole  a nalepenia vyznačenej kontrolnej nálepky v čiastočnom rozsahu technickej  kontroly pravidelnej .

Technická kontrola  na vydanie prepravného povolenia ( CEMT/ECMT)
sa vykonáva mimo lehôt na žiadosť držiteľa vozidla v rozsahu pravidelnej technickej  kontroly a overenia dokladu vydaného výrobcom alebo hromadným dovozcom vozidla o zhodnosti vozidla so štandardmi emisií znečisťujúcich látok a hluku

 

 

Dokladom plnenia všetkých požiadaviek pri  technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia je Potvrdenie o technickej kontrole  na vydanie prepravného povolenia podľa § 1 odst. 10-12 vyhl. MDPT SR č. 29/2006 Z.z.Toto potvrdenie vydáva STK-MIKO, oprávnená vykonávať tieto kontroly na vydanie prepravného povolenia a jeho platnosť je 12 mesiacov odo dňa vykonania kontroly.

            Toto Potvrdenie slúži ako doklad potvrdzujúci zhodnosť vozidla s 
            bezpečnostnými štandartami pre EURO  III, IV, V

Vodič na požiadanie kontrolných orgánov sa musí preukázať:

Potvrdením A, B z motorového vozidla
Potvrdením B z prípojného vozidla
Potvrdením, ktoré vydala STK

 

2.         Technické a bezpečnostné požiadavky
- brzdové systémy
- obmedzovače rýchlosti a tachografy
- hĺbka dezénu pneumatík
- dymivosť vznetového motora - emisná kontrola
- zadné ochranné zariadenia proti podbehnutiu
- bočné ochranné zariadenia nákladných automobilov
- výstražná funkcia smerových svetiel
- prenosný výstražný trojuholník
- dosky zvláštného značenia ťažkých a dlhých vozidiel
- riadenie motorových vozidiel
- spätné zrkadlá
- montáž svetelných zariadení a zariadení svetelnej signalizácie


Na stránke sa momentálne pracuje - od 1. 4. 2009  platí nový predpis na vykonávanie technických kontrol za účelom vydania prepravného povolenia. !!!