Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


VYHODNOTENIE KONTROL

TK
Vzor vyznačenej kontrolnej nálepky

Na kontrolnej nálepke je perforáciou vyznačený termín budúcej technickej kontroly  pravidelnej. V hornej časti je predierovaný rok a v spodnej  časti pod poradovým číslo kontrolnej nálepky mesiac.

Kontrolná nálepka na vnútorné použitie ( vyhotovenie  - i- ) pre vozidlá s čelným sklom sa lepí na dolný pravý okraj vnútornej strany čelného skla vozidla tak, aby bola dobre viditeľná aj z vonkajšej prednej strany vozidla.

Kontrolná nálepka na vonkajšie použitie ( vyhotovenie - o - ) sa lepí na zadnú kovovú časť prípojného vozidla, čo najbližšie k evidenčnému číslu tak, aby bola viditeľná z vonkajšej zadnej strany vozidla. 

1.       Pre hodnotenie technického stavu alebo funkcie jednotlivých mechanizmov vozidla sa používa trojstupňová  klasifikácia. Jednotlivé stupne klasifikujú:

Prvý stupeň - stav bez chýb alebo  stav s ľahkou chybou, v protokole o technickej kontrole sa chyba označuje písmenom A. Chyba znamená odchýlku od bezchybného technického stavu vozidla, nemá však vplyv na bezpečnosť cestnej premávky.

Druhý stupeň - stav s vážnou chybou, označuje sa písmenom B. Chyba zjavne ovplyvňuje prevádzkové vlastnosti vozidla, bezpečnosť jazdy vozidla alebo cestnej premávky však bezprostredne neohrozuje. Tento typ chýb zahŕňa i chyby, ktoré nepriaznivo pôsobia na životné prostredie a na komunikácie.

Tretí stupeň - stav s nebezpečnou chybou, označuje sa písmenom C. Chyba bezprostredne ohrozuje bezpečnosť jazdy vozidla alebo bezpečnosť a plynulosť premávky, bezpečnosť osôb alebo majetku, poškodzuje pozemné komunikácie alebo životné prostredie hlavne nadmernou emisiou škodlivín, dymu alebo hluku.

Nesúlad údajov v dokladoch vozidla so skutočným stavom sa hodnotí taktiež ako chyba. Keďže však nesúvisí s technickým stavom vozidla, stupňom závažnosti sa neoznačuje. Takáto chyba, ak bola zistená, sa spolu so skutočným stavom vyznačuje v kolónke „Poznámka“ protokolu o technickej kontrole vozidla. Príslušný orgán stanoví spôsob a lehotu odstránenia evidenčných chýb.

2.       Na základe hodnotenia technického stavu a funkcie jednotlivých mechanizmov sa na záver vykoná zhodnotenie technickej spôsobilosti vozidla pre ďalšiu premávku. Vozidlo môže byť hodnotené ako:

Spôsobilé pre ďalšiu prevádzku, ak na jeho mechanizmoch neboli zistené žiadne alebo len ľahké chyby (A).

Dočasne spôsobilé pre ďalšiu prevádzku, ak na jeho mechanizmoch bola zistená jedna alebo viacej vážnych chýb (B). Tieto chyby musí držiteľ vozidla odstrániť čo najskôr  a po ich odstránení pristaviť vozidlo na opakovanú technickú kontrolu najneskôr do jedného  mesiaca  od ich zistenia. Pokiaľ nie je vozidlo pristavené na opakovanú kontrolu v tejto lehote, stáva sa nespôsobilé pre ďalšiu prevádzku.

Nespôsobilé pre ďalšiu prevádzku, ak na jeho mechanizmoch bola zistená jedna alebo viacej nebezpečných chýb (C). Do odstránenia týchto chýb sa vozidlo vyraďuje z prevádzky. Opakovaná technická kontrola sa musí tiež vykonať do 30 dní a kontrolujú sa chyby zistené pri pravidelnej technickej kontrole podľa predloženého protokolu o TK.