Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


PRED KONTROLOU

POZOR !!!

Od 1.11.2006 nová vyhláška MDPaT  č. 578/2006 Z.z.


STK-MIKO vykonáva:
- emisné kontroly diesel - vznetové motory (palivo nafta) na všetky kategórie vozidiel (osobné, nákladné, bus)

- emisné kontroly benzín R KAT, benzín R KAT/OBD

-emisné kontroly benzín R KAT/OBD,CNG,LPG

Podrobnosti o emisných kontrolách, predpisy, vyhlášky, legislatíva, mapa pracovísk, všetko o emisných kontrolách v SR  na stránke poverenej organizácie pre emisné kontroly www.seka.sk

 

Podľa zákona 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 21 odst. 1, písm. b) 2. ... prevádzkovateľ vozidla je povinný v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť  motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej ... 
Ustanovenia zákona sa nevzťahujú na :

a) vozidlo kategórie L, T, S a R, vozidlo, ktorého motor je mazaný zmesou

paliva a mazacieho oleja, a na vozidlo kategórie M1, M2, N1, N2, N3

so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom

b) vozidlá ozbrojených síl, Policajného zboru, Ministerstva vnútra, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, SIS a vozidlá tvoriace mobilizačné rezervy

 Podľa § 67 zákona 725/2004 Z. z.  emisné kontroly motorových vozidiel sa členia na :

a) emisná kontrola pravidelná

b)emisná kontrola zvláštna

c)emisná kontrola administratívna

Emisnú kontrolu pravidelnú možno vykonať podľa volby prevádzkovateľa vozidla na ktoromkoľvek pracovisku emisnej kontroly podľa kategórie vozidla. Emisnú kontrolu administratívnu počas platnosti emisnej kontroly pravidelnej možno vykonať na ktoromkoľvek pracovisku (  zákon 548/2007 Z.z.) 

Pri vykonaní EK treba predložiť  :

-osvedčenie o evidencii prípadne kópiu spolu s potvrdením o zadržaní OEV PZ SR

- protokol o montáži LPG,CNG ( ak ho nemontoval výrobca vozidla )